ทุกอย่างเกี่ยวกับกัมพูชา: ภาษา ผู้คน และกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

กัมพูชา หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร (69,898 ตารางไมล์) ซึ่งล้อมรอบด้วยประเทศไทยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เวียดนามทางทิศตะวันออก และอ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและไทยเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 ระหว่างยุคอังกอร์ ราชอาณาจักรอยุธยาของไทยค่อยๆย้ายอาณาจักรเขมรที่เสื่อมถอยลงจากศตวรรษที่ 14 โดยได้นำขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เข้ามา ผู้พิทักษ์ฝรั่งเศสแยกกัมพูชาออกจากประเทศไทยสมัยใหม่ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 19 - 20 และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐสมัยใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493

 

องค์ประกอบชาติพันธุ์

 

ประชากรกัมพูชาในปัจจุบันมีประมาณ 10 ล้านคน ประมาณร้อยละ 90 - 95 ของประชากรทั้งหมดเป็นชนชาติเขมร ส่วนที่เหลืออีก 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ชาวจีนเขมร อิสลามเขมรหรือจาม ชาวเขาเผ่าชาติพันธุ์ และชาวเวียดนาม ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญเมืองหลวง ทำให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยในชนบทส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและช่างฝีมือ

 

ภาษาเขมร

 

ภาษาหลักของกัมพูชาคือภาษาเขมร ซึ่งสืบทอดมาและมีความก้าวหน้าด้านการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้ภาษาอินดิคบาลีและสันกฤษจากอินเดีย นอกจากนี้ภาษาเขมรยังได้รับอิทธิพลจากการพูดและเขียนภาษาไทย ภาษาเทคนิคบางอย่างยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารกันโดยทั่วไปในโรงแรมและทางธุรกิจในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สองที่เป็นที่นิยมและภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม

 

เศรษฐกิจกัมพูชา

 

ความท้าทายในการพัฒนาที่ประเทศกัมพูชากำลังเผชิญคือการรักษาอัตราการเติบโต ลดความยากจน และเร่งดำเนินการตามวาระการปฏิรูปให้สำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายระยะกลางเหล่านี้จะต้องมีการจัดการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามลำดับความสำคัญของการลงทุนภาครัฐและเพิ่มความเร็วและความสม่ำเสมอของการปฏิรูปโครงสร้าง

 

ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องมีกลไกในการลดความยากจนและปกป้องกลุ่มคนที่อ่อนแอจากการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน ความต้องการในการพัฒนาของกัมพูชาได้เปลี่ยนจากโหมดการอยู่รอดมาเป็นกรอบกลยุทธ์ระยะกลางเพื่อการปรับตัวและการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายมหภาคและภาคส่วนต่างๆและการลงทุนของภาครัฐและโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ

 

การปรับตัวและการเติบโต เช่นวัตถุประสงค์ของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆมีแนวโน้มที่จะเพิ่มและกระจายการผลิตควบคู่ไปกับกลยุทธ์งบประมาณในการลดการพึ่งพาทางการเงินและส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม

 

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

 

ข้อบกพร่องในปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาอย่างมาก รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเชื่อมั่นอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกคนที่มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ รัฐบาลจึงจัดลำดับความสำคัญการลงทุนในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาที่สูงขึ้น

 

รัฐบาลจะดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป และจะเดินหน้าแปรรูประบบการขนส่งและการสื่อสาร โทรคมนาคม และพลังงานไฟฟ้า

 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia

 

https://www.tourismcambodia.com/about-cambodia/economy.htm

 

https://www.tourismcambodia.com/about-cambodia/government.htm

 

https://www.tourismcambodia.com/about-cambodia/khmer-people.htm

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia%E2%80%93Thailand_relations

 

https://www.tourismcambodia.com/about-cambodia/khmer-languages.htm 

06-victoryprovider_com (1) - TAE

MENU